دخل به خرج نمی رسد  تاریخ: 19/2/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،درهفته های اخیر،شاهدآسیب رسانی شدیدبه تاسیسات وزیرساختهای مخابراتی،بخصوص درشهرستان نهاوندبوده ایمبا کمال تاسف مشاهده شده که عده ای قلیل،با آسیب رسانی به کابلها،پستهاوکافوهای مخابرات،باعث قطعیهای مکرروقطعی ارتباط تلفنی مردم شده اند.
باتوجه به اینکه هزینه تعمیرونگهداری این تاسیسات وسختی تهیه اقلامی مانندکابل ،همکاران مخابرات ،بخصوص در شبکه کابل وهوایی به زحمت افتاده داند.
هرچندکه همه عوامل انسانی در مخابرات منطقه همدان شبانه روزوبصورت مستمردرفکررفاه مردم وآماده سرویس دهی میباشند،اما متاسفانه دراینگونه موارد خاص ،دخل مخابرات به خرجش نمیرسد،عوایدماهیانه یک خط تلفن شاید درماه حتی زیر10هزارتومان باشد،امابا تخریب وسرقتهای مکرر،هزینه نگهداری یک خط ،گاه تا بالای 3میلیون تومان هم ارتقاء پیداکرده.
حال بااین تفاسیرآیاتعمیروترمیم این خطوط برای مخابرات که یک شرکت خصوصی وخودگردان است وازهیچ بودجه واعتباردولتی استفاده نمی کندمقرون به صرفه است؟؟؟؟؟؟
با شرحی که رفت،مجموعه مخابرات انتظاردارد که شهروندان محترم ،همکاری کرده وضمن آسیب نرساندن به تاسیسات مخابرات ،حتی الامکان با مخربین برخوردوآنهارا به نیروهای محترم انتظامی معرفی نمایند.


10076319 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net