برگزاری جشن سالروز خجسته میلاد حضرت زهرا «س» وروز زن  تاریخ: 7/12/1397
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از برگزاری سالروز خجسته میلاد حضرت زهرا «س» وروز زن درسالن اجتماعات مخابرات با حضور مدیر منطقه وتعدادی از مدیران و بانوان شاغل در مخابرات استان همدانگزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از برگزاری سالروز خجسته میلاد حضرت زهرا «س» وروز زن درسالن اجتماعات مخابرات با حضور مدیر منطقه وتعدادی از مدیران و بانوان شاغل در مخابرات استان همدان


10132522 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net