جلسه بررسی بازاریابی و تبلیغات سرویسهای همراه اول  تاریخ: 12/10/1397
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از جلسه بررسی بازاریابی و تبلیغات سرویسهای همراه اول با حضور تیم اعزامی مهندس مداحی و همکارن ایشان


گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از جلسه بررسی بازاریابی و تبلیغات سرویسهای همراه اول با حضور تیم اعزامی مهندس مداحی و همکارن ایشان از معاونت بازاریابی ارتباطات سیار در حوزه تجاری مخابرات همدان


10147415 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net