2000 سامانه پرداخت قبض وصرفه جویی در زمان وهزینه  تاریخ: 21/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ودر دنباله روندآشنایی مردم با خدمات نوین وغیرحضوری،روحانیت محترم اداره مخابرات نهاوند،اینباردرروستای دهفول به تشریح سامانه 2000ومزایای آن پرداخت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ودر دنباله روندآشنایی مردم با خدمات نوین وغیرحضوری،روحانیت محترم اداره مخابرات نهاوند،اینباردرروستای دهفول به تشریح سامانه 2000ومزایای آن پرداخت.

حجت الاسلام حسنوند،ضمن تشریح مزایای این سامانه،به برنامه های مخابرات برای سال98پرداخت.
گفتنیست روستای دهفول نزدیک به 6000نفرجمعیت دارد.


10076284 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net