جلسه مدیر تجاری مخابرات منطقه همدان با روسای ادارات شهرستانهای تابعه  تاریخ: 21/1/1398
جلسه مهندس خلوصی مدیر تجاری مخابرات منطقه همدان با روسای ادارات شهرستانهای تابعه ،امورمشرکینها ودفاتر خدمات ارتباطی مخابرات در استاندر ابتدا از زحمات همکاران در سال گذشته تقدیر شد و برنامه سال 98 حوزه تجاری برای حضار ارائه و تشریح شد
خلوصی در ادامه سخنانش به آموزش پرسنل ،تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری تاکید کردند


10013386 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net