حضور تیم بازاریابی و فروش مخابرات در دانشگاه علوم پزشکی همدان  تاریخ: 13/12/1397
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از حضور تیم بازاریابی و فروش مخابرات در دانشگاه علوم پزشکی همدان و تشریح llسرویسهای فیبرنوری برای دانشجویان و اساتید این دانشگاهگزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از حضور تیم بازاریابی و فروش مخابرات در دانشگاه علوم پزشکی همدان و تشریح llسرویسهای فیبرنوری برای دانشجویان و اساتید این دانشگاه


10132539 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net