تبیین نقشه راه برای کسب سهم بیشترازبازار adslدرسال1398  تاریخ: 24/1/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان با حضور مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان وجمعی ازپرسنل دیتا،2020،کارشناسان حوزه تجاری ومشتریان سیاستها وراهکارهای برای به دست آوردن سهم بالاترازبازارموجود برای اینترنت وخدمات الکترونیک بررسی شد.

دراین جلسه که جمعی ازمدیران،روسای ادارات ،کارشناس مسئول واحدها ،پرسنل 2020 واموشترکینهای مراکز مخابراتی حضور داشتند .
سرپرست مخابرات منطقه همدان ایجادسامانه پاسخگویی وتبیین نوع وحجم خدمات برای مراجعین را الزامی ومورد نیازدانسته وافزودند،امروزکسی میتواند دربازارموفق باشدکه اولابتواندخدمات خود را بهترمعرفی کند وبداند که نیازبازار چیست؟.ایشان باتاکیددوباره بر مشتری مداری ورعایت حسن خلق با مراجعین افزودندامروز،دربازارشرکتهایی موفق خواهندبود که بتوانند نیازمشتری را درحال برآورده کنند وباآینده نگری برای نیازهای آینده بازارنیز،برنامه ریزی داشته باشند ..ایشان ضمن اعلام این موضوع که ازوضعیت معیشتی تمام کارکنان بخصوص کارکنانی که حقوق مکفی دریافت نمیکننداطلاع کامل دارند گفت:امیدوارم که با رونق کسب وکارالکترونیک وبه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار بتوانیم درآینده نزدیک، تغییرات محسوسی دروضع زندگی کارکنانی که حقوقشان مکفی نیست بوجود آید.
مهندس محمدعلی گرزین ضمن تشکربابت زحمات سال قبل همکاران باابراز این نکته که امروزبرای حضوردربازار عرضه خدمات اینترنتی تنها نیستیم ورقبای ثابت قدم وفعالی داریم...مشتری مداری وعرضه خدمات مناسب را راهکاری ارزشمندجهت سهیم شدن دربازار دانست...ایشان ضمن تاکیدبراخلاق نیکو وحسن برخورد بامشتریان اظهار امیدواری کردند بتوانیم در این مسیر هم بیشتر از پیش تلاش و موفق شویم
در ادامه جلسه جمعی ازکارگزاران عرصه بازاریابی وسامانه 2020به بیان مشکلات وموانع فرارو پرداختندکه مدیریت منطقه ضمن تاییدصحبتهای مطرح شده ازآنان خواست که با انتخاب نمایندگانی تمام مشکلات را شناسایی وکتبا تسلیم مدیریت نمایند...درپایان لوح های تقدیر دونفرازهمکاران که به دلیل همکاری ارزشمند وبرخوردهای آگاهانه و اخلاقی آنها با مشتریان واحدهای درمانی وابسته به علوم پزشکی همدان تشویق شده بودند به آنها تقدیم شد
مهندس برزگر مدیر مرکز استان و خانم زهرا افشار از همکاران امورمشترکین مرکز فاطمیه از طرف کلینیک درمانی امید مورد تشوق و تقدیر قرار گرفتند


10013453 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net