بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور وسرپرست مخابرات همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر  تاریخ: 22/8/1397
بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور وسرپرست مخابرات همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر


بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور وسرپرست مخابرات همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر


بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور و مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر همدان وبررسی فنی سیستم های دیتای استان با همراهی مهندس کریمی رادپور مدیر دیتا و کارشناسان این حوزه


10083018 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net