دفاترخدمات ارتباطی ،پل ارتباط مردم با خدمات مخابرات  تاریخ: 23/2/1398
فریدون حسن پور،مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،دربازدیدی که ازدفاترپیشخوان دولت وخدمات عمومی سطح شهرهمدان داشت،ضمن تشکراززحمات آنهاتاکیدکرد،دفاتربه مثابه نماینده مخابرات میباشندوبایددرارائه خدمات به گونه ای رفتارکنندکه ،مراجعه کننده خودرا در مخابرات ببیند،یعنی ارائه خدمات واطلاعات به گونه ای انجام گیرد که ،مشتری نیازی به مراجعه به مخابرات ودوباره کاری نداشته باشد.
فریدون حسن پور،مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،دربازدیدی که ازدفاترپیشخوان دولت وخدمات عمومی سطح شهرهمدان داشت،ضمن تشکراززحمات آنهاتاکیدکرد،دفاتربه مثابه نماینده مخابرات میباشندوبایددرارائه خدمات به گونه ای رفتارکنندکه ،مراجعه کننده خودرا در مخابرات ببیند،یعنی ارائه خدمات واطلاعات به گونه ای انجام گیرد که ،مشتری نیازی به مراجعه به مخابرات ودوباره کاری نداشته باشد.

وی،آراستگی وبرخوردظاهری کارکنان دفاترپیشخوان ونظم وشکیل بودن دفاتررا نیز ،ضروری وموثرشمرد.
حسن پور،ضمن ایراد این سخنان ،پای درد دل متصدیان دفاترنیزنشست.
اکثردفاتربازدید شده متفق القول براین نکات تاکیدداشتندکه مشتریان خدمات مخابرات ،خواهان سرعت بالاتری برای اینترنت می باشند.
همچنین عدم فروش ADSL ازسوی سامانه 2020واینوه این سامانه فقط به راهنمایی وپشتبانی بپردازدازدیگرخواسته های دفاتربود.
بعضی دفاترنیز ازنبودزیرساختهابرای ارائه ADSL به تلفنهای ثابت گلایمندبودند.
شایان ذکراست که متاسفانه بعضی ازنقاط هنوزازتلفنهای متکی به pcmاستفاده کرده وامکان واگذاری اینترنت امکان پذیر نمی باشد.


10076298 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net