دیدار مدیر مخابرات با اعضای شورای اسلامی شهر همدان  تاریخ: 3/10/1397
دیدار مهندس گرزین مدیر مخابرات با اعضای شورای اسلامی شهر همدان امروز دوشنبه سوم دی ماهدیدار مهندس گرزین مدیر مخابرات با اعضای شورای اسلامی شهر همدان امروز دوشنبه سوم دی ماه


10147456 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net