از 89نفر اربازنشستگان مخابرات منطقه همدان در اسفندماه 97 تقدیر شد.  تاریخ: 26/12/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان مراسم تقدیر از بازنشستگان جدید طرح تشویقی با حضورمدیریت و کارکنان برگزار و از 89نفر از همکاران بازنشسته تجلیل شدبه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان مراسم تقدیر از بازنشستگان جدید طرح تشویقی با حضورمدیریت و کارکنان برگزار و از 89نفر از همکاران بازنشسته تجلیل شد

در ابتدای مراسم پس از قرائت قرآن وسرود ملی مهندس گرزین مدیر منطقه همدان با تبریک فرارسیدن سال نوگفنت بازنشسته شدن یکماهه این تعداداز شما همکاران عزیز برای ما وسایرکارکنان بسیار سخت ودشوار خواهد بودومستلزم کاربسیاری برای مجموعه خواهدبود .

ایشان با اشاره به کانون بازنشستگان از همکاران بازنشسته خواست همکاری بیشتری در مدیریت پیمانکاریهاداشته باشند وبا فراغت بیشتری که دارند ازخارج از گود اشکالات موجود درمخابرات رابه ما گو،ش زد نمایند
مهندس گرزین در ادامه از کلیه همکاران شاغل و بازنشسته مخابرات منطقه همدان خواست که بفکر سرمایه گذاری های شخصی برای خرید اماکن رفاهی«زیارتی،سیاحتی» برای مجموعه بازنشستگان باشند
و همچنین تدبیرو راهکارویژه ای برای راه اندازی امورخیریه خواسته سوم مدیر مخابرات منطقه همدان از همکاران بازنشسته بود که در مراسم تقدیر از بازنشستگان مطرح کردند
درادامه تعداد دونفر از همکاران بازنشسته داوطلب صحبت شدند و مسایل خودرا مطرح کردند و
در پایان مراسم پس از اجرای چند برنامه هنری وپذیرایی لوحهای تقدیر و جوایز همه آنها توسط مدیر اهداگردید


10013386 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net