دیدار مهندس گرزین با بانوان شاغل در مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 23/8/1397
دیدار مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با بانوان شاغل در مخابرات منطقه همدان


دیدار مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با بانوان شاغل در مخابرات منطقه همدان


10083028 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net