کتاب غذای روح است.  تاریخ: 18/2/1398
طی مراسمی ازفعالان حوزه کتاب وکتاب خوانی تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان وطی مراسمی که درسالن اجتماعات برگزارشدبه چندنفرازفعالان عرصه کتاب وکتاب خوانی تقدیرشد.طی مراسمی ازفعالان حوزه کتاب وکتاب خوانی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان وطی مراسمی که درسالن اجتماعات برگزارشدبه چندنفرازفعالان عرصه کتاب وکتاب خوانی تقدیرشد.

دراین مراسم مهندس گرزین ،طی سخنانی کتاب را غذای روح ویکی ازعوامل راهگشابرای برنامه ریزی ورسیدن به هدف دانست واضافه کرد:درجوامع امروزی افرادی موفق ترند که برنامه ریزی بهتری انجام دهند وکسانی توانایی برنامه ریزی بهتردارند که شیوه های ان را در کنارخلاقیت ونوآوری بدانندومطالعه کتابهای مفید درحوزه خلاقیت،برنامه ریزی،مساله یابی ومدیریت می تواندبه این امرکمکهای شایانی کند.


10076325 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net