مدیرمخابرات منطقه همدان در پایگاه نوژه گفت:برای توسعه پایداراستان آماده ایم.  تاریخ: 30/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس گرزین درنشستی که با فرماندهی پایگاه سوم شکاری داشت ،برآمادگی مجموعه متبوع خود برای توسعه زیرساختهای مخابراتی این پایگاه تاکید کرد.دراین نشست که دردفترامیرفرماندهی پایگاه صورت گرفت ،مهندس گرزین بر آمادگی وعزم مخابرات برای توسعه وبازسازی زیرساختهای مخابراتی پایگاه وهمچنین منازل سازمانی آن تاکیدکرد وافزود:برای خدمات دهی بهتر امادگی کامل داریم.ایشان ضمن بازدید ازپایگاه وبررسی میدانی مشکلات ارتباطی آن بر دیدگاه مخابرات برای تحقق یافتن شعارامسال روزجهانی مخابرات وارتباطات مبنی بر، کاهش شکاف استانداردسازی بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه،تاکید واظهارامیدواری کرد که با سعی وکوشش وبرنامه ریزی اصولی وصحیح مجموعه مخابرات وهمچنین تعامل وهمکاری اقشارمختلف جامعه ،این شعاربه تحقق برسد.


10147777 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net