جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین  تاریخ: 26/8/1397
جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان وتعدادی از مدیران بخشهای مختلف مخابرات استان در این جلسه مهندس گرزین گفت کارشناسان ما باید مثل رئیس اداره فکر کنند و روسای ادارات مثل مدیر فکر کنند و مدیران هم باید به مراتب دیدگاه بالاتری داشته باشند و همواره به چشم انداز مخابرات نگاه کنیم و ماموریت ورسالت کاریمان را پیش ببریم


جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین


جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان وتعدادی از مدیران بخشهای مختلف مخابرات استان
در این جلسه مهندس گرزین گفت کارشناسان ما باید مثل رئیس اداره فکر کنند و روسای ادارات مثل مدیر فکر کنند و مدیران هم باید به مراتب دیدگاه بالاتری داشته باشند و همواره به چشم انداز مخابرات نگاه کنیم و ماموریت ورسالت کاریمان را پیش ببریم
درادامه مهندس محمدطاهری معاونت شبکه ،مهندس معینی شکوه مدیر سیستم‌های مخابراتی با بیان مسایل کاری به ویژگیهای اخلاقی و کاری مهندس کریمی اشاره کردند


10083041 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net