علی مهدوی خو مدیر مالی مخابرات منطقه همدان شدند  تاریخ: 28/12/1397
جلسه معارفه آقای مهدوی خو امروز سه شنبه 28 اسفندماه در سالن ویدئو کنفرانس با حضور معاونت شبکه ،مدیر دفتر مدیر منطقه ،روابط عمومی و سایر همکاران مالی برگزارشد


جلسه معارفه آقای مهدوی خو امروز سه شنبه 28 اسفندماه در سالن ویدئو کنفرانس با حضور معاونت شبکه ،مدیر دفتر مدیر منطقه ،روابط عمومی و سایر همکاران مالی برگزارشد


10013377 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net