سرویس دهی مناسب درگرو رعایت حسن همجواری.  تاریخ: 19/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس محمدعلی گرزین مدیر این مجموعه که جهت سرکشی وبرنامه ریزی برای اصلاح ،نوسازی وتوسعه زیرساختهای مخابراتی نهاوند،به این شهرستان سفرکردهبه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس محمدعلی گرزین مدیر این مجموعه که جهت سرکشی وبرنامه ریزی برای اصلاح ،نوسازی وتوسعه زیرساختهای مخابراتی نهاوند،به این شهرستان سفرکرده بود،دربازدیدازمخابرات روستای رزینی ودیداربا دهیارواعضای شورای اسلامی این روستا،ضمن صدوردستورجهت بازسازی شبکه هوایی وکابلهای این روستا،گفت:سرویس دهی مناسب به مردم درگرو همکاری ورعایت حسن همجواری آنهابا تاسیسات مخابرات است.
ایشان ضمن تاکید بر نوسازی ساختمان مخابرات این روستاافزودند:هنوزهیچ مرجع رسمی وعلمی ودرهیچ جای دنیا نتوانسته ثابت کندکه دکلهای مخابرات زیان آوراست.
ایشان دردیداربامردم نیزصمن تاکیدبه این مساله گفتند:تمامی همکاران مخابرات همیشه با آنتنها وامواج سرکاردارندواگراین امواج مضربوداول ازهمه به من وهمکارانم آسیب میرساند.
ایشان همچنین اعلام کردندکه بزودی با نصب دکل درروستای رزینی،مشکل آنتن دهی دردهستان سلگی مرتفع خواهدشد.


10076322 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net