دیدار مدیرمخابرات منطقه همدان با مدیرعامل راه آهن غرب کشور  تاریخ: 9/11/1397
دیدار مدیرمخابرات منطقه همدان با مدیرعامل راه آهن غرب کشور گزارش روابط عمومی از دیدار مهندس گرزین مدیرمخابرات منطقه همدان با مهندس تقی زاده مدیرعامل راه آهن غرب کشور .


گزارش روابط عمومی از دیدار مهندس گرزین مدیرمخابرات منطقه همدان با مهندس تقی زاده مدیرعامل راه آهن غرب کشور .

این دیدار که در بازدید از ایستگاه راه آهن همدان انجام شد ارتباط پوشش آنتن دهی تلفن همراه مسیر راه آهن و همچنین ارتباط ایستگاه راه آهن همدان بربستر فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفت


9994288 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net