مدیریت پشت میزی بلدنیستم  تاریخ: 19/2/1398
مهندس محمدعلی گرزین ،مدیریت مخابرات منطقه همدان،درهرهفته تقریبا ازبالای 10مرکزبازدیدکرده ومنتطر گزارش کتبی نبوده وبه اصطلاح دورکاری نمیکند
بنابه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،ایشان روز19اردیبهشت نیز به مانند روزهای قبل ازچندمرکزروستایی بازدید وضمن پیگیری مشکلات وموانع موجود،دستوراتی هم برای رفع آنهاوالبته با ارائه راهکار ،صادرکردند.
ایشان دربین صحبتهایشان گفتندکه:نمیشودپشت میز نشست وانتطارداشت که کارهارفع ورجوع ومشکلات برطرف شود.
ایشان درحین بازدید ازمراکزروستایی،امزاجرد،دهپیاز،شورین ،گراچقا وسنگستان،ضمن مشاهده مستقیم وآشناشدن با مشکلات موجودوارائه راهکارهای مناسب افزودندکه،من مدیریت پشت میزی وکاغذی بلدنیستم وباید دروسط کارومیانه میدان باشم تابتوانم کارکنم.
ایشان ضمن تقدیراززحمات همه همکاران گفتند:اگرمسائل وموانع را ازنزدیک لمس نکنم نمیتوانم راهکارمناسب را پیداکنم،امابا مشاهده وتحقیق میدانی خیلی راحتترمیشود کارکرد وباعث پیشرفت شد.


10076287 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net