دیدار صمیمانه مدیرعامل با ایثار گران و جانبازان  تاریخ: 25/2/1395
بمناسبت روز جانباز ایثارگران و جانبازان شرکت مخابرات دیداری چهار ساعته با مدیر عامل مخابرات داشتند در این دیدار مسئول ایثار گران ابتدا روز جانباز را به همکاران تبریک و حضور آنانرا مغتنم شمرد در این دیدارمدیر عامل روز جانباز و ایثار گران راتبریک گفت و در این دیدار صمیمانه مشکلات تک تک همکاران ایثارگر و جانباز را از زبان خودشان شنیدو برای رفع مشکلات و موانع آنان قول مساعدت داد10013371 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net