لطف اله شکری صامت و سعید خدابندلو برندگان هفته سیزدهم مشتریان وفادار  تاریخ: 25/2/1395
سیزدهمین قرعه کشی مشتریان وفا دار ADSLمخابرات برگزار و برندگان استان همدان آقایان سعید خدابندلو و لطف اله شکری صامت هریک مبلغ 500هزار تومان برنده گردیدند10013399 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net