دو برنده دیگر هفته دهم چشنواره وفاداری مشتریان ADSlمخابرات همدان معرفی شدند  تاریخ: 4/2/1395
در دهمین هفته جشنواره مشتریان وفاداربهار تا بهاران که هر هفته در مرکز برگزار میگردد خانم شیرین چرمچی و آقای سید معصوم میر غفاری هر کدام مبلغ 5 میلیون ریال برنده وجه نقد گردیدند این جشنواره تا پایان عید غدیر ادامه دارد10013329 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net