اعضای هیئت مدیره شرکت های مخابرات ایران وسیار ایران معرفی شدند  تاریخ: 7/2/1395
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، آقایان: برات قنبری ، لطیف وصلی، مظفر پوررنجبر، حمیدرضا رفیعی ، به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند


بر اساس این گزارش ، اعضای هیت مدیره شرکت مخابرات ایران 5 نفر می باشد که یک نفر باقیمانده در روزهای آینده معرفی می شود .


همچنین، در احکام جداگانه دیگری از سوی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، آقایان : سیداسد الله دهناد، محمد رضا مدرس خیابانی،علی بقایی ، بهزاد خان سفید، مجتبی جعفری به عنوان اعضای هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند.


این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 33 اساسنامه شرکت مخابرات ایران ، هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود از بین اعضای خود یک رییس و یک نایب رییس تعیین می کنند . بعلاوه بر اساس ماده 42 اساسنامه هیئت مدیره ،یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به عنوان مدیره عامل شرکت انتخاب می نماید . این ساز وکار عینا در شرکت ارتباطات سیار نیز اجرا خواهد شد .


گفتنی ست؛ آخرین سمت هریک از اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به قرار زیر می باشد: مهندس برات قنبری ، معاون نظارت وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،
مهندس لطیف وصلی ،عضو سابق هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار مهندس  مظفر پوررنجبر، عضو هیئت مدیره شرکت اعتماد مبین و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران


مهندس حمید رضا رفیعی ، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران


دکتر بقایی ، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایرانمهندس اسدالله دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایرانمهندس بهزاد خان سفید، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  مهندس مجتبی جعفری، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازیمهندس محمد رضا مدرس خیابانی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران


10013336 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net