برگزاری مراسم تقدیر ازکارشناسان وکارمندان ادارات باحضور فرماندار ومدبران شهرستان تویسرکان به مناسبت هفته دولت .  تاریخ: 4/6/1397
. برگزاری مراسم تقدیر ازکارشناسان وکارمندان ادارات باحضور فرماندار ومدبران شهرستان تویسرکان به مناسبت هفته دولت . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان در این مراسم که بمناسبت هفته دولت وروز کارمند برگزارشده بود از سه نفر ازکارکنان مخابرات شهرستان تویسرکان آقایان: کریم زنگنه. محمد مراد مومیوند. سلیمان جعفری تقدیر وتجلیل شد10147391 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net