اولین مجمع عمومی شورای اسلامی کار شرکت مخابرات استان همدان بر گزار گردید  تاریخ: 14/2/1395
در این مجمع گزارش مالی مجمع ترسیم نقشه راه و نیز گزارشهایی از عملکرد شورای اسلامی کارپیگیری موضوعاتی چون صندوق کارکنان و نیز گزارش کمیته طبقه بندی مشاغل توسط هر یک از مسئولین شوراارائه گردید10013339 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net