پیام قدردانی و خداحافظی مدیر سابق مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 27/11/1397
پیام قدردانی و خداحافظی مهندس نظری پویا مدیر سابق مخابرات منطقه همدان


پیام قدردانی و خداحافظی مهندس نظری پویا
مدیر سابق مخابرات منطقه همدان
 
 


10083067 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net