نظرسنجی از ADSL مخابرات تاریخ اتمام پایان آذر ماه


1- سرعت و پایداری سرویس ADSL خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
    خیلی خوب
    خوب
    متوسط
    بد
    خیلی بد

2- تنوع سرویسهای ADSLمخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
    خیلی خوب
    خوب
    متوسط
    ضعیف
    خیلی ضعیف

3- عملکرد کارکنان 2020 را چگونه ارزیابی می کنید؟َ
    خیلی خوب
    خوب
    متوسط
    بد
    خیلی بد

4- سرعت رفع خرابی ADSLخود را چگونه ارزیابی می کنید؟
    خیلی خوب
    خوب
    متوسط
    بد
    خیلی بد

5- نحوه برخورد کارکنان 2020 را چگونه ارزیابی می کنید؟
    بسیارخوب
    خوب
    متوسط
    بد
    خیلی بد

6- به نظر شما خدمات ADSLمخابرات در مقایسه با سایر ارائه دهندگان چگونه است؟
    بسیارخوب
    خوب
    متوسط
    ضعیف
    خیلی ضعیف

7- به نظر شما قیمتADSLمخابرات در مقایسه با سایر ارائه دهندگان چگونه است؟
    بسیارخوب
    خوب
    متوسط
    ضعیف
    خیلی ضعیف

8- میزان اطلاعات پرسنل فروش ADSLمخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
    بسیارخوب
    خوب
    متوسط
    ضعیف
    خیلی ضعیف

9- شیوه اطلاع رسانی در خصوص معرفی سرویسهای ADSL را چگونه ارزیابی می کنید؟
    بسیارخوب
    خوب
    متوسط
    ضعیف
    خیلی ضعیف

10- آیا رضایتمندی شما به حدی بوده است که ما را به عنوان تامین کننده به دیگران معرفی کنید؟
    خیلی زیاد
    زیاد
    متوسط
    کم
    خیلی کم


10132560 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net