وظایف

      1ـ1ـ ارزیابی عملکرد

ـ همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آن.

ـ اجرای دستور العملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم .

ـ احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه.

ـ همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات .

ـ بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری.

ـ پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده.

ـ نظارت بر حسن اجرتای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم

ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم

 


10147437 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net