سرعت

آستانه FUP

قیمت(تومان) 

2 M

150

25,000

4 M

240

40,000

16 M

700

80,000

20 M

1300

110,000

30 M

1600

135,000

50 M

2000

160,000

سرویسهای FTTH

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


9505534 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net