جشنواره اینترنت ADSL "همسفر" PREPAID (پیش پرداخت)
از تاریخ 1396/02/06 الی 1396/04/15
ردیف
نام سرویس
سرعت ارسال و دریافت
محدوده ترافیک
یکساله
(گیگابایت)
شبانه رایگان
(2 الی 6 صبح )
تا 8 گیگابایت
مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی
یکساله
مدت قرارداد 
هزینه ثابت
شش ماهه
(تومان)
مخصوص مشترکین
1
 1M up to16M-HAMSAFAR2
UP TO 16M
90G
دارد
5400دقیقه
یکساله
120,000
جدید و مشترکینی که سرعت سرویس خود را ارتقا دهند 
2
 2M up to16M-HAMSAFAR1
UP TO 16M
30G
دارد
1800دقیقه
یکساله
50,000
جدید و مشترکینی که سرعت سرویس خود را ارتقا دهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 2 الی 6 صبح تا 8 گیگابایت می باشد.
 
 
 
 
 
قرارداد بصورت یکساله می باشد.
 
 
 
 
 
 
 


 
 
جشنواره اینترنت ADSL "همسفر" POSTPAID (پس پرداخت محدود)
از تاریخ 1396/2/06 الی 1396/04/15
ردیف
نام سرویس
سرعت ارسال و دریافت
محدوده ترافیک
ماهیانه
(مگابایت)
شبانه رایگان
(2 الی 6صبح )
تا 8 گیگابایت
مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی
ماهیانه
مدت قرارداد 
هزینه ثابت
ماهیانه
(تومان)
مخصوص مشترکین
4
5M up to16M-HAMSAFAR3
UP TO 16M
5120
دارد
150دقیقه
یکساله
9,000
جدیــد و مشترکینی که سرعت سرویس خود را ارتقا دهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 2 الی6 صبح تا 8 گیگابایت می باشد.
 
 
 
 
 
قرارداد بصورت یکساله می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
همچنین سرویس های فوق می توانند از همه ترافیک های موجود جهت مشترکین پیش پرداخت استفاده نمایند.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" PREPAID (پیش پرداخت ) سه ماهه

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
سه ماهه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد

هزینه ثابت
سه ماهه
(ریال)

1

512CJP03-12G

512Kbps

12G

دارد

سه ماهه

377,000

2

1024CJP03-18G

1M

18G

دارد

سه ماهه

500,000

3

2048CJP03-18G

2M

18G

دارد

سه ماهه

540,000

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.

 

 

قرارداد بصورت سه ماهه می باشد.

 

 

 

 
 
سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" POSTPAID (پس پرداخت)

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)

1

128CJ12-6G

128K

6G

دارد

یکساله

135,000

2

512CJ12-4G

512K

4G

دارد

یکساله

140,000

3

512CJ12-8G

512K

8G

دارد

یکساله

220,000

4

1024CJ12-6G

1M

6G

دارد

یکساله

190,000

5

1024CJ12-12G

1M

12G

دارد

یکساله

290,000

6

2048CJ12-6G

2M

6G

دارد

یکساله

200,000

7

2048CJ12-12G

2M

12G

دارد

یکساله

300,000

8

2048CJ12-18G

2M

18G

دارد

یکساله

390,000

9

4096CJ12-12G

4M

12G

دارد

یکساله

380,000

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.

 

 

قرارداد بصورت یکساله می باشد.

 

 

 

 

 
 
 

تعرفه    ADSL    POSTPAIDیکساله کمپین ماههای زرین  استان همدان

از تاریخ 20/07/94

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک ماهیانه

(گیگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

ملاحظات

1

1024R12-8G

1M

5+3)G)

155000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

2

2048R12-6G

2M

3+3)G)

140000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

3

2048R12-8G

2M

5+3)G)

175000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

 

 

توضیحات: هزینه ترافیک مازاد مصرفی طبق روال قبل محاسبه میگردد.

هزینه ترافیک مازاد مصرفی شبانه به ازاری هر گیگابایت 16000 ریال محاسبه می گردد.

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.
 

 

 

تعرفه    ADSL    PREPAIDیکماهه کمپین ماههای زرین  استان همدان

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک

(گیگابایت)

هزینه ثابت

(ریال )

ملاحظات

1

1024PR1-5G

1M-up to 6M

5G

155000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح
 
 

2

2048PR1-3G

2M-up to 6M

3G

140000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح

 

 

 

تعرفه    ADSL    PREPAIDسه ماهه کمپین ماههای زرین استان همدان

 

3

2048PR3-3G

2M-up to 6M

3G

204000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح 

4

2048PR3-15G

2M-up to 6M

15G

525000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح

 

 

 

 

تعرفه    ADSL    PREPAIDشش ماهه کمپین ماههای زرین استان همدان

 

5

1024PR6-6G

1M-up to 6M

6G

318000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح

6

2048PR6-18G

2M-up to 6M

18G

840000

دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح  

 

 
توضیحات: هزینه ترافیک مازاد مصرفی طبق روال قبل محاسبه میگردد.

هزینه ترافیک مازاد مصرفی شبانه به ازاری هر گیگابایت 16000 ریال محاسبه می گردد.

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.
 
 

تعرفه های مصوب سرویس های اینترنت   ADSL   با حجم بالا

 

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک ماهیانه

          (گیگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

1

5120H12-50G

UP to 5Mbps

50G

850000

2

10240H12-100G

UP to 10Mbps

100G

1600000

 

 

 

 

 توضیحات:سرویس های فوق فاقد دانلود رایگان شبانه و قرارداد بصورت یکساله می باشد.                                                         

_ هزینه ترافیک مازاد مصرفی :

از صفر تا 3 گیگابایت 3000 تومان

از 3 تا 10 گیگابایت 2200 تومان

از 10 تا 30 گیگابایت 1800 تومان

از 30 گیگابایت بیشتر 1500 تومان

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


8355680 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net