ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

خرید + انجام کار

01-3-0-2-1

2

مزایده عمومی

02-3-0-2-1

3

خرید انحصاری

03-3-0-2-1

4

ترک تشریفات مناقصه

04-3-0-2-1

5

مناقصه محدود انجام کار 

05-3-0-2-1


10132523 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net