3ـ1ـ وظایف پاسخگویی به شکایات

ـ دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دستگاه .

ـ بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

 ـ بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

ـ پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

ـ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه‌ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

ـ پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

ـ پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان


10147784 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net