ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

UB گیری

04/01-2-1-0-5

2

اعمال ویژگی های خاص مشترکین در سیستم

04/02-2-1-0-5

3

فعالیت سالن دستگاه درخصوص دایری

01/03-2-1-0-5

4

فعالیت سالن دستگاه درخصوص تعویض شماره

01/04-2-1-0-5

5

فعالیت سالن دستگاه درخصوص بررسی شکایت مشترکین درخصوص مزاحمتهای تلفنی

01/05-2-1-0-5

6

فعالیت سالن دستگاه درخصوص تسویه حساب بروز آبونمان

01/06-2-1-0-5

7

شماره های پر ترافیک

02/07-2-1-0-5

8

ترافیک سنجی

02/08-2-1-0-5

9

بررسی و کنترل مسیرهای ارتباطی مرکز

02/09-2-1-0-5

10

شارژینگ برداری

02/10-2-1-0-5

11

نگهداری و رفع خرابی سیستم سوئیچ

02/11-2-1-0-5

12

BACK UP گیری

02/12-2-1-0-5

13

اعمال تغییرات Database

02/13-2-1-0-5


10147787 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net