ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

01/01-1-4-1-4

2

01/02-1-4-1-4

3

01/03-1-4-1-4

4

تهیه و تنظیم گزارشات هفتگی جهت اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه ها و گزارشات ماهیانه جهت مدیریت

01/04-1-4-1-4

5

صدور صورتحساب جهت مشترکین خدمات دیتا

01/05-1-4-1-4

6

انجام مکاتبات روزانه 

01/06-1-4-1-4

7

جمع آوری سرویسهای دیتا

01/07-1-4-1-4


10147426 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net