2ـ 1ـ وظایف بازرسی

ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه‌ها دستورالعملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه

ـ بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

ـ تهیه گزارشات نوبه‌ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف

ـ برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه‌ها و رسانه‌های جمعی و مطبوعات

ـ تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریتها و کارکنان بر اساس بازرسی‌های انجام شده

ـ کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه


10147466 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net