سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" POSTPAID (پس پرداخت)

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)

1

128CJ12-6G

128K

6G

دارد

یکساله

135,000

2

512CJ12-4G

512K

4G

دارد

یکساله

140,000

3

512CJ12-8G

512K

8G

دارد

یکساله

220,000

4

1024CJ12-6G

1M

6G

دارد

یکساله

190,000

5

1024CJ12-12G

1M

12G

دارد

یکساله

290,000

6

2048CJ12-6G

2M

6G

دارد

یکساله

200,000

7

2048CJ12-12G

2M

12G

دارد

یکساله

300,000

8

2048CJ12-18G

2M

18G

دارد

یکساله

390,000

9

4096CJ12-12G

4M

12G

دارد

یکساله

380,000

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.

 

 

قرارداد بصورت یکساله می باشد.

 

 

 

 


 
 
 

سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" POSTPAID (پس پرداخت)

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)

1

128CJ12-6G

128K

6G

دارد

یکساله

135,000

2

512CJ12-4G

512K

4G

دارد

یکساله

140,000

3

512CJ12-8G

512K

8G

دارد

یکساله

220,000

4

1024CJ12-6G

1M

6G

دارد

یکساله

190,000

5

1024CJ12-12G

1M

12G

دارد

یکساله

290,000

6

2048CJ12-6G

2M

6G

دارد

یکساله

200,000

7

2048CJ12-12G

2M

12G

دارد

یکساله

300,000

8

2048CJ12-18G

2M

18G

دارد

یکساله

390,000

9

4096CJ12-12G

4M

12G

دارد

یکساله

380,000

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.
قرارداد بصورت یکساله می باشد.
 

 
 

 

سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" PREPAID (پیش پرداخت ) سه ماهه

 

 

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
سه ماهه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد

هزینه ثابت
سه ماهه
(ریال)

1

512CJP03-12G

512Kbps

12G

دارد

سه ماهه

377,000

2

1024CJP03-18G

1M

18G

دارد

سه ماهه

500,000

3

2048CJP03-18G

2M

18G

دارد

سه ماهه

540,000

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.
قرارداد بصورت سه ماهه می باشد.
 
 

سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" PREPAID (پیش پرداخت ) شش ماهه

 

 

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
شش ماهه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )

مدت قرارداد

هزینه ثابت
شش ماهه
(ریال)

1

512CJP06-24G

512Kbps

24G

دارد

شش ماهه

680,000

2

1024CJP06-36G

1M

36G

دارد

شش ماهه

910,000

3

2048CJP06-36G

2M

36G

دارد

شش ماهه

1,000,000

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(ریال)

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

30,000

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

22,000

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

18,000

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

15,000

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.
قرارداد بصورت شش ماهه می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه  ویژه   ADSL  پس پرداخت یکساله کمپین ماههای زرین  استان همدان

از تاریخ 23/05/95

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک ماهیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

1024MR12-8G

Up to 8M

( 5+3هدیه )8G

دارد

دارد

155000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95

2

2048MR12-6G

Up to 8M

( 3+3هدیه )6G

دارد

دارد

140000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


تعرفه ویژه   ADSL پیش پرداخت یکساله کمپین ماههای زرین استان همدان

          از تاریخ 23/05/95

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

1024MRP12-96G

Up to 8M

( 60+36هدیه )96G

دارد

دارد

1860000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95

2

2048MRP12-72G

Up to 8M

( 36+36هدیه )72G

دارد

دارد

1680000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95

 

 

ردیف

مقدار مصرف مازاد

هزینه هر گیگابایت

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت 

3000 تومان

2

از 3 تا 10 گیگابایت 

2200 تومان

3

از 10 تا 30 گیگابایت 

1800 تومان

4

از 30 گیگابایت بیشتر 

1500 تومان

 «««توضیحات: سرویس های فوق تنها برای مشترکین جدید و مشترکین PAP ها و مشترکینی که قبل از 20/05/95 سرویس خود را تخلیه کرده اند می باشد. در ضمن برای مشترکین موجود امکان تغییر سرویس های بدون مودم فوق امکانپذیر می باشد.

جریمه مودم 000/60 تومان در نظر گرفته شده است .

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تعرفه ADSL  پیش پرداخت برای ثبت نام همزمان تلفن ثابت و اینترنت ویژه روستایی

از تاریخ 23/05/95

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک

(گیگابایت)

سالیانه

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

128TRP12-10G

Up to 2M

10G

ندارد

دارد

100000

جدید

 

تعرفه ADSL  پیش پرداخت برای ثبت نام همزمان تلفن ثابت و اینترنت ویژه روستایی

از تاریخ 23/05/95
 
 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

128TRP12-12G

Up to 2M

12G

دارد

دارد

580000

جدید

 


 
 
 

ردیف

مقدار مصرف مازاد

هزینه هر گیگابایت

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت 

3000 تومان

2

از 3 تا 10 گیگابایت 

2200 تومان

3

از 10 تا 30 گیگابایت 

1800 تومان

4

از 30 گیگابایت بیشتر 

1500 تومان

 

 

«««توضیحات:  ثبت نام سرویس های فوق تنها برای مشترکین جدید امکانپذیر می باشد.

جریمه مودم 000/60 تومان در نظر گرفته شده است .

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.

----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

تعرفه ADSL  پس پرداخت یکساله ویژه روستایی استان همدان

از تاریخ 23/05/95

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک ماهیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1الی 7 صبح)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

128RO12-1G

Up to 2M

1G

دارد

دارد

82000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95

 

  

تعرفه   ADSL پیش پرداخت یکساله ویژه روستایی استان همدان

                                                          از تاریخ 23/05/95

 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

128ROP12-12G

Up to 2M

12G

دارد

دارد

890000

جدید ، PAP و تخلیه قبل از 20/ 5/95

 
 
 
 

ردیف

مقدار مصرف مازاد

هزینه هر گیگابایت

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت 

3000 تومان

2

از 3 تا 10 گیگابایت 

2200 تومان

3

از 10 تا 30 گیگابایت 

1800 تومان

4

از 30 گیگابایت بیشتر 

1500 تومان

 

 «««توضیحات: سرویس های فوق تنها برای مشترکین جدید و مشترکین PAP ها و مشترکینی که قبل از 20/05/95 سرویس خود را تخلیه کرده اند می باشد. در ضمن برای مشترکین موجود امکان تغییر سرویس های بدون مودم فوق امکانپذیر می باشد.

جریمه مودم 000/60 تومان در نظر گرفته شده است .

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

تعرفه ADSL  پیش پرداخت برای ثبت نام همزمان تلفن ثابت و اینترنت ویژه شهرها

از تاریخ 23/05/95

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

1024TP12-10G

Up to 8M

10G

ندارد

دارد

100000

جدید

 

 

تعرفه ADSL  پیش پرداخت برای ثبت نام همزمان تلفن ثابت و اینترنت  ویژه شهرها

از تاریخ 23/05/95

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

 

مودم رایگان

 

شبانه رایگان

(1 الی 7 صبح)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

قابل فروش به مشترکین

1

1024MTP12-12G

Up to 8M

12G

دارد

دارد

580000

جدید

 


 
 
 
 

ردیف

مقدار مصرف مازاد

هزینه هر گیگابایت

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت 

3000 تومان

2

از 3 تا 10 گیگابایت 

2200 تومان

3

از 10 تا 30 گیگابایت 

1800 تومان

4

از 30 گیگابایت بیشتر 

1500 تومان

««توضیحات:  ثبت نام سرویس های فوق تنها برای مشترکین جدید امکانپذیر می باشد.

جریمه مودم 000/60 تومان در نظر گرفته شده است .

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 

شماره قرارداد: ..............................

تاریخ قرارداد: ...............................

بسمه تعالی

 

قرارداد ارائه خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL

(کمپین ماههای زرین 1395 و کمپین روستایی)

      این قرارداد بین شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت 325081 با نمایندگی ....................................... به نشانی ...................................................................................... (که از این پس شرکت نامیده می شود) از یک طرف و آقا/خانم ................................. به شماره ملی ....................................... و تلفن ...................... به نشانی: ................................................................. به وکالت/ نمایندگی از شرکت/مؤسسه .......................................................... به شماره شناسنامه ملی/شماره ثبت ................................................. ( که از این پس مشترک نامیده می شود) از طرف دیگر، با رعایت موارد ذیل منعقد می شود.

فصل اول – شرایط عمومی قرارداد

شرایط عمومی قرارداد شامل موارد پایه مرتبط با تعاریف و تعهدات دو جانبه طرفین قرارداد به ازای استفاده از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL می باشد.

ماده 1 – تعاریف

- خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL: عبارت است از خدماتی که برای استفاده از اینترنت از طریق فناوری ADSLو خط تلفن عرضه می شود.

- شرکت : به معنای شرکت مخابرات ایران و کلیه شرکتهای تابعه می باشد.

- شبکه شرکت: کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت ما لکیت شرکت مخابرات ایران می باشد.

- واحد اجرایی: شخصیت حقیقی و یا حقوقی منتخب که به نمایندگی از شرکت عهده دار ارائه خدمات و حل و فصل موضوعات مربوطه در چهارچوب قرارداد می باشد.

- مشترک : به معنای شخص حقیقی و یا حقوقی است که طرف تعهد شرکت بوده و با رعایت ضوابط از خدمات موضوع این قرارداد استفاده می کند و کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از استفاده از خدمات موضوع قرارداد به عهده وی می باشد.

- شیوه فروش : شرکت می تواند خدمات را بر مبنای دو روش پیش پرداخت (pre-paid) و پرداخت دوره ای(post-paid) عرضه نماید.

- دوره اشتراک: مدت زمان سرویس انتخابی در شیوه فروش پیش پرداخت، که مشترک براساس تعرفه اعلامی از سوی شرکت هزینه آن را پرداخت می نماید.

- دوره صورتحسابگیری : مدت زمان دو دوره صورتحسابگیری تلفن ثابت در شیوه فروش پرداخت دوره ای می باشد.

- ترافیک ماهیانه : مثل تبادل بسته های داده های ارسالی و دریافتی از شبکه در طی یک ماه شمسی می باشد.

- ترافیک اضافی: میزان ترافیکی که مشترک می تواند علاوه بر ترافیک ماهیانه بصورت مجزا خریداری و مصرف نماید.

- زمان انتظار : زمان ثبت نام تا تحویل سرویس می باشد.

- زمان قطع : مدت زمان از درخواست مشترک تا قطع خدمات و جمع آوری رانژه می باشد.

- تجهیزات مشترک : تجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به مشترک(شامل مودم ADSL و جدا کننده خط کننده خط تلفن (splitter) و همچنین سیم کشی داخلی ساختمان محل ارائه خدمات می باشد)

- خدمات ثانویه : عبارت است از هر خدمت دیگری که بر بستر خدمات اینترنت/ اینترنت با استفاده از فناوری ADSL قابل عرضه می باشد.

اقامتگاه قانونی : به معنای مشخصات آخرین نشانی موجود در پرونده مشترک است.

سازمان : به معنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

کمیسیون : به معنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد.

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است اتصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL از طریق خط تلفن به شماره ................................ و مشخصات محصول ..................................... (مطابق شرح محصولات پیوست) با تعرفه های مصوب شرکت در چهارچوب مصوبات کمیسیون.

تبصره1: فرم تکمیل شده درخواست خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL (موجود در واحد و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت) و مدارک مندرج در فرم مذکور به عنوان اجزای لاینفک قرارداد حاضر محسوب می شود. بدیهی است در صورت نیاز به تغییر در سرویس و یا افزایش و کاهش پهنای باند، مشترک ملزم به تکمیل فرم ثبت نام جدید بوده و آخرین فرم تکمیلی به عنوان ضمیمه قرارداد منظور خواهد شد.

تبصره2: در صورت نیاز و درخواست هر یک از طرفین مبنی بر تغییر در موارد این قرارداد

 

، موارد با توافق طرفین بعنوان اجزاء لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.

ماده 3 – مدت قرارداد    

مدت این قرارداد معادل ....... ماه و براساس شیوه فروش ............................. (پیش پرداخت/صورتحساب دوره ای) می باشد.

تبصره1: در صورت عدم تقاضای رسمی هر یک از طرفین مبنی بر قطع ارائه خدمات در انقضاء مدت مذکور، شیوه صورتحساب دوره ای (postpaid) قرارداد تا زمان دریافت انصراف از دریافت/ارائه خدمات هر یک از ظرفین، تمدید شده تلقی می شود.

تبصره2 : انصراف از دریافت خدمات قبل از پایان مدت قرارداد مشمول پرداخت خسارت مطابق ماده 7 بند 7-6  می باشد.

تبصره 3 : مشترک موافقت نمود در صورت عدم انصراف از اشتراک ADSL ، تمدید آن با پذیرش شرایط و تصمیمات آتی و جدید شرکت مخابرات که می تواند شامل تغییر احتمالی تعرفه یا هدایای متعلقه می باشد صورت پذیرد.

ماده 4 – مبلغ قرارداد :

4-1- هزینه اشتراک

هزینه اشتراک و استفاده ماهیانه از خدمات موضوع قرارداد براساس تعرفه های مصوب شرکت در چارچوب مصوبات کمیسیون معادل .......... ریال می باشد که با توجه به شیوه فروش .......................... (پیش پرداخت/پرداخت دوره ای)............................. (در زمان عقد قرارداد بصورت یکجا/ از طریق صورتحساب های دوره ای) دریافت می شود.

تبصره1: مطابق مصوبات جاری کشور، مالیات ارزش افزوده به کلیه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.

تبصره2: در صورت نیاز، مشترک می تواند نسبت به خرید ترفیک اضافی براساس تعرفه جاری اقدام نماید.

4-2- هزینه راه اندازی تجهیزات مشترک

درصورتیکه مشترک نیازمند حضور نماینده شرکت برای نصب سرویس در محل مورد نظر باشد، هزینه راه اندازی تجهیزات را علاوه بر هزینه اشتراک مطابق نرخ شرکت در چارچوب مصوبات کمیسیون به مبلغ ....................... ریال در زمان عقد قرارداد پرداخت نماید. بدیهی است در غیر اینصورت ارتباط مشترک، حداکثر 48 اعت پس از زمان تحویل مشخصات ارتباط (شامل نام کاربری و کلمه عبور) به ایشان، راه اندازی شده تلقی می شود

ماده 5- تعهدات مشترک

5-1- مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابلاغ شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت با سایر مبادی ذیربط اطلاع رسانی شده است را ضمن مطالعه رعایت نماید.

5-2- مشترک متهعد می شود از واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با این قرارداد و همچنین واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت، به غیر خودداری نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع ارائه خدمات می باشد.

5-3-مشترک متعهد می شود در صورت درخواست و دریافت آدرس IP اختصاصی براساس ضوابط مربوطه از واگذاری آن به غیر خودداری نماید.

5-4- تخصیص آدرس IP به مشترک هیچگونه تعهدی را درخصوص عدم امکان تغییر برای شرکت در بر نداشته و شرکت مجاز است در صورت لزوم نسبت به تغییر آن و اعلام آدرس جدید اقدام نماید.

5-5- مشترک متعهد می شود جهت جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز (مطابق قانون جرایم رایانه ای) در شبکه مربوط به خود، تمهیدات لازم را به کار بندد و شرکت هچگونه مسئولیت و تعهدی دراین زمینه تخواهد داشت. همچنین مسئولیت حفاظت از مشخصات شامل نام کاربری و کلمه عبور به عهده مشترک می باشد.

5-6-  مشترک متعهد می شود از طریق خدمت موضوع قرارداد، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای دیگران و اختلال در سرویسهای عمومی و خصوصی و اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سایر مشترکین و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکتهای داخلی و خارجی و استفاده از خدمات سایر مشترکین خودداری نماید. در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون جرائم رایانه ای با مشترک برخورد خواهد شد.

5-7- مشترک متعهد می شود از هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد، خودداری نماید.

5-8- مشترک متعهد می شود از استفاده و ارائه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث خودداری نماید.

5-9- چنانچه مشترک هرگونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختلال درخدمات شود، راه اندازی مجد به عهده مشترک بوده و در غیر این صورت منوط به پرداخت هزینه های مربوط به راه اندازی تجهیزات خواهد بود.

5-10- در صورتیکه خدمات موضوع قرارداد به تبلع قطع تلفن بنا به دستور مراجع ذیصلاح و یا بدهی قطع شود، مشترک حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

5-11- مسئولیت استفاده اشخاص ثالث از خدمات موضوع قراردادبه عهده مشترک است.

5-12- پرداخت مالیات و عوارض مربوط به استفاده از موضوع قرارداد در چارچوب قوانین جاری، به عهده مشترک خواهد بود.

5-13- مشترک متهعد می شود در صورتی که به هر طریقی با استفاده از خدمات دریافتی به شرکت خسارت وارد نماید، نسبت به جبران آن اقدام نماید.

5-14- مشترک متعهد به ارائه مدارک مثبته برای مالکیت امتیاز یا منافع خط تلفن معرفی شده می باشد.

5-15- مشترک یا شیوه پرداخت صورتحساب دوره ای(post-paid) متعهد می شود هزینه خدمات که طی صورتحساب هر دوره به اقامتگاه قانونی مشترک ارسال و یا از طریق تماس تلفنی و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت اعلام می شود را در مهلت تعیین شده پرداخت نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع خدمات بوده و به منظور وصول مطالبات از طریق سایر خدمات مخابراتی مورد استفاده مشترک و یا راهکارهای قانونی و مراجع ذیصلاح اقدام قانونی بعمل خواهد آورد. زمان قطع خدمات اینترنت همزمان  با قطع دو طرفه تلفن بوده و قبل از ان سرویس برقرار و قابل بهره برداری میباشد.و هزینه خدمات نیز بعهده مشترک میباشد.

تبصره 1- در صورتیکه مشترک از شیوه فروش پیش پرداخت (pre-paid) استفاده می کند، که پس از اتمام مصرف ترافیک دوره اشتراک و یا اتمام دوره اشتراک (هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد) و عدم تمدید از سوی مشترک، شرکت نسبت به قطع خدمات اقدام می نماید.

تبصره 2- چنانچه مشترک ظرف مدت 15 روز پس از قطع خدمات، اقدام به پرداخت صورتحساب دوره و یا تمدید دوره اشتراک ننماید شرکت نسبت به جمع آوری اقدام می نماید و اتصال مجدد منوط به وجود امکانات و پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.

تبصره 3- امکان انتقال مانده ترافیک مصرف نشده ماهیانه به ماه بعدی وجود ندارد. همچنین مسئولیت عدم استفاده از ارتباط به عهده مشترک بوده و عدم استفاده از آن موجب کاهش هزینه های ماهیانه نمی شود.

5-16- مشترک موظف است درخواست قطع خدمات و یا هرگونه تغییر درخدمات را رسماً به شرکت اعلام نماید. تغییر در صورت وجود امکانات و منطبق با شرایط فروش شرکت (بسته به نوع خدمات و شیوه فروش انتخابی) و پس از پرداخت هزینه های مربوطه و بدهی های معوقه توسط شرکت امکان پذیر است. بدیهی است در صورتیکه اجرای تغییرات جدید میسر نباشد، مسئولیت حقوقی و مالی خدمات قبلی تا زمان ارائه درخواست انصراف، به عهده مشترک می باشد.

ماده 6- تعهدات شرکت

6-1- شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) به مشترک می باشد.

6-2- تمام بندهای توافقنامه سطح خدمات (SLA) از زمان امضای قرارداد قابل اجرای می باشد.

6-3- شرکت خدمات پشتیبانی تلفنی مرتبط با موضوع قرارداد را به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته از طریق شماره 2020 تعهد می نماید.

6-4-  شرکت متعهد می باشد نسبت به فعال سازی وتحویل خدمات حداکثر 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد بصورت تلفنی اقدام نمایدودر صورتی که مشترک نسبت به پرداخت هزینه راه اندازی تجهیزات مشترک اقدام نموده حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ این قرارداد در محل مشترک بصورت حضوری خدمات را تحویل دهد.

تبصره 1- در صورتیکه مشترک بنا به مدارک مثبته، در زمان مقرر در محل حاضر نباشد و یا آمادگی تحویل خدمات را نداشته باشد، ارتباط، دایر شده تلقی و مراجعه مجدد منوط به تکرار پرداخت هزینه و راه اندازی تجهیزات مشترک می باشد.

تبصره 2- در صورتیکه شرکت در زمان مقرر تحویل خدمات را انجام ندهد  مشترک می بایست نسبت به اعلام موضوع از طریق مرکز تماس و یا ازطریق مرکز تلفن مربوطه اقدام نمایدو شرکت موظف است نسبت تحویل دایری ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید. درصورت عدم پیگیری از طرف مشترک خدمات دایر شده تلقی و هزینه آن برای مشترکینpostpaid در صورت حساب آبونمان منظور خاهد گردید. برای مشترکین prepaid نیزمدت زمان اعتبار از زمان دایری محسوب میگردد.

6-5- شرکت متعهد است چنانچه مشترک نسبت به خرید ترافیک اضافی  اقدام و همه آنرا در طی یک ماه مصرف ننماید، امکان استفاده از مانده را در ماههای بعد فراهم آورد.

6-6- چنانچه مشترک در طول مدت قرارداد از تجهیزاتی که خارج از فهرست استانداردهای مخابراتی اعلام شده از سوی شرکت است (که از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت اعلام می شود) استفاده نماید شرکت مسئولیتی در قبال افت کیفیت ارتباط ندارد.

ماده 7 – فسخ قرارداد

7-1- مشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات، می باید با ارائه درخواست رسمی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است تا زمان جمع آوری ارتباط (حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست در دبیرخانه واحد اجرایی) مسئولیت حقوقی و مالی خدمات موضوع قرارداد به عهده مشترک می باشد.

تبصره 1- در صورت فسخ قرارداد با شیوه پیش پرداخت از سوی هر یک از طرفین، شرکت موظف است نسبت به محاسبه و بازپرداخت مازاد مبالغ دریافتی به نسبت دوره و حجم استفاده اقدام نماید. بدیهی است در صورتیکه حجم ترافیک موضوع قرارداد تا قبل از فسخ قرارداد مصرف شده باشد. موضوع استرداد مانده مطالبات، منتفی
می باشد.

تبصره2- در صورت فسخ قرارداد با شیوه صورتحساب دوره ای از هر یک از طرفین، مشترک موظف به پرداخت آخرین صورتحساب محاسبه شده تا زمان قطع خدمات می باشد .

7-2- در صورت عدم توانایی فنی شرکت به ادامه ارائه خدمات ، شرکت می بایست موضوع را بطور مقتضی (الکترونیکی یا غیره ) به مشترک اعلام و درخواست فسخ قرارداد نماید . بدیهی است شرکت باید حداکثر یک ماه قبل نسبت به اطلاع رسانی موضوع اقدام نماید.

7-3 در صورت ارائه هرگونه درخواست از سوی مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن دایر شده است. (اعم از تغییر مالکیت، تغییر شماره، تغییر مکان و ... ) و عدم امکان برقراری ارتباط در شرایط جدید، مشترک می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط (حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست مشترک دردبیرخانه واجد اجرایی)به عهده مشترک می باشد.

7-4- تغییر در سرویس در مدت قرارداد فقط در کمپین مربوط به بسته انتخابی میسر است و درغیر این صورت بایستی خسارت انصراف از این کمپین پرداخت و سپس مجاز به تغییر سرعت به بسته دیگر از کمپین دیگر میباشد..

7-5- فسخ قرارداد با ارائه درخواست رسمی هر یک از طرفین، یک ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد ممکن خواهد بود. در غیر اینصورت استفاده از سرویس تا اعلام انصراف هریک از طرفین قابل تمدید می باشد. بدیهی است انصراف پس از اتمام مدت قرارداد مشمول پرداخت خسارت نمی باشد.

7-6-در صورت انصراف قطعی مشتری از دریافت خدمات ، قبل از اتمام مدت قرارداد هزینه کار انجام گرفته (سیم رانژه مصرفی دایری و تخلیه سرویس )مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت مخابرات استان از مشتری دریافت خواهد شد.

ماده 8- نحوه حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی دو جانبه، هر یک از طرفین می تواند موضوع را به سازمان منعکس نماید. بدیهی است رسیدگی موضوع در هر یک از این شرایط نافی طرح موضوع از سوی هر یک از طرفین در مراجع ذیصلاح قانونی نمی باشد.

 

فصل دوم – شرایط ویژه قرارداد

شرایط ویژه قرارداد وابسته به روشهای خاص فروش در قالب جشنواره ها و کمپین هایی می باشد که از سوی شرکت به مناسبتهای مختلف اجرا می شود. شرایط ویژه این قرارداد به شرح ذیل می باشد. بدیهی در صورت هم پوشانی هر یک از شرایط ویژه با شرایط عمومی ،شرایط ویژه ، حاکم بر قرارداد می باشد.

ماده9-شرایط فروش کمپین

9-1-مدت این قرارداد یکساله بوده و فسخ قرارداد قبل از اتمام این مدت متضمن پرداخت خسارت های مربوطه می باشد.

9-2-به مشترکین جدید و مشترکینی که قبل از تاریخ 20/05/95 سرویس خود را تخلیه نموده اند مودم بی سیم رایگان تعلق می گیرد.

9-4-برای تمام سرویسها تا پایان مدت قرارداد یکساله ، ترافیک شبانه تا 8 گیگابایت بصورت رایگان و بالاتر از آن به قیمت هر گیگابایت 1600 تومان (از ساعت 1 شب تا 7 بامداد ) ارائه می شود.(به جزء بسته های 5mb و بالاتر)تغییرات بعدی در این خصوص بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات می باشد.

9-7-تغییردر سرویس در مدت قراردادتنها بصورت ارتقاء سرعت و یا ارتقاءهمزمان سرعت و ترافیک ماهیانه با لحاظ شرایط مربوط به آن و در قالب جدول شرح محصولات این کمپین میسر می باشد.

9-8-در صورت انصراف مشترک با مدل پرداخت صورتحساب دوره ای از دریافت خد مات ، قبل از اتمام مدت قرارداد ، در صورتی که از مزایای مودم رایگان بهره مند شده است ، هزینه مودم ( به مبلغ 60 هزار تومان ) به نسبت ماههای باقیمانده از قرارداد به حساب بدهکار مشترک منظور می گردد . بعنوان مثال چنانچه مشترک بعد از 9 ماه استفاده از سرویس درخواست انصراف دهد و صورتحساب 9 ماهه خود را پرداخت کرده باشد ، یک چهارم کل هزینه مودم به حساب بدهکار مشترک منظور میگردد.و همچنین به ازای گیگ های مصرفی هدیه تا زمان انصراف از سرویس به ازای هر گیگ 2600 تومان به حساب مشترک منظور می گردد.

9-9-پذیرش درخواست انصراف از دریافت خدمات مشترکین ، پرداخت دوره ای در طول مدت قرارداد، منوط به ارائه هم زمان درخواست انصراف و رسید پرداخت مبلغ جریمه مطابق روش مندرج در بندهای 9-3 می باشد.

بدیهی است مسئولیت پرداخت کلیه هزینه ها تا زمان قطع خدمات به عهده مشترک می باشد.

 

این قرارداد در دو نسخه شامل 9 ماده و 14تبصره با توافق طرفین به امضاء رسیده و قابل اجرای می باشد./و

 

 

 نام و نام خانوادگی مشترک : .............................................................

مهر و امضاء : .......................................................................................

 

 

نام و نام نماینده واحد اجرایی: ...........................................................

مهر و امضاء واحد اجرایی : .................................................................

 

 

 

 
 


8170132 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net