سرویس های جدید اینترنت VDSL (مروارید )

نام سرویس

سرعت

حداقل مصرف
ماهیانه 

شبانه رایگان

نوع پرداخت

هدیه

حداقل زمان قرارداد

قیمت ماهیانه
(تومان)

51200MORVARID1-50G

UP TO 50M

50G

ندارد

پس پرداخت
محدود

مکالمه رایگان داخل
استان
(برای یک خط تلفن )

یکسال

60,000

51200MORVARID2-100G

UP TO 50M

100G

ندارد

پس پرداخت
محدود

مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )

یکسال

110,000

51200MORVARID3-17G

UP TO 50M

17G

ندارد

پس پرداخت
محدود

مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )

یکسال

20,000

51200MORVARID4-25G

UP TO 50M

25G

ندارد

پس پرداخت
محدود

مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )

یکسال

30,000

صورتحساب پیمانکار مجری داخل ساختمان برای تجهیزات ACTIVE و PASSIVE توسط مشتری پرداخت می شود (با نظارت سیستمی مخابرات )

تلفن های در حال کار در محل بدون هزینه قابل برگردان می باشد

 
 
 

سرویس های جدید اینترنت VDSL (زمرد)

نام سرویس

سرعت

حجم مصرفی

نوع پرداخت

شبانه رایگان

زمان خاتمه قرارداد

قیمت
(تومان)

51200ZOMOROD1-200G

UP TO 50M

200G

پیش پرداخت

ندارد

شش ماه پس از آخرین خرید
 اعتبار یا اتمام اعتبار

300,000

51200ZOMOROD2-500G

UP TO 50M

500G

پیش پرداخت

ندارد

شش ماه پس از آخرین خرید اعتبار یا اتمام اعتبار

650,000

حداکثر اعتبار ترافیک اولیه شش ماهه است

در صورت تغییر تعرفه های سازمان تنظیم خرید اعتبار جدید با قیمت جدید خواهد بود

صورتحساب پیمانکار مجری داخل ساختمان برای تجهیزات ACTIVE و PASSIVE توسط مخابرات پرداخت می شود (با نظارت سیستمی مخابرات )

قیمت بسته های اضافی به شرح جدول زیر :

 
 
ترافیک ( GB ) تعرفه (تومان) مدت اعتبار از زمان
 فعال سازی
50GB 75,000 2ماه
100GB 125,000 4ماه
250GB 275,000 6ماه
500GB 460,000 12ماه
 
 
 
 
 
 


8692231 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net