سرویس های جدید اینترنت VDSL (مروارید )
نام سرویس سرعت حداقل مصرف
ماهیانه 
شبانه رایگان نوع پرداخت هدیه حداقل زمان قرارداد قیمت ماهیانه
(تومان)
51200MORVARID1-50G UP TO 50M 50G ندارد پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل
استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال 60,000
51200MORVARID2-100G UP TO 50M 100G ندارد پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال 110,000
51200MORVARID3-17G UP TO 50M 17G ندارد پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال 20,000
51200MORVARID4-25G UP TO 50M 25G ندارد پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال 30,000
صورتحساب پیمانکار مجری داخل ساختمان برای تجهیزات ACTIVE و PASSIVE توسط مشتری پرداخت می شود (با نظارت سیستمی مخابرات )
تلفن های در حال کار در محل بدون هزینه قابل برگردان می باشد
 
 
 
سرویس های جدید اینترنت VDSL (مروارید )
نام سرویس
سرعت
حداقل مصرف
ماهیانه 
شبانه رایگان
نوع پرداخت
هدیه
حداقل زمان قرارداد
قیمت ماهیانه
(تومان)
51200MORVARID1-50G
UP TO 50M
50G
ندارد
پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل
استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال
60,000
51200MORVARID2-100G
UP TO 50M
100G
ندارد
پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال
110,000
51200MORVARID3-17G
UP TO 50M
17G
ندارد
پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال
20,000
51200MORVARID4-25G
UP TO 50M
25G
ندارد
پس پرداخت
محدود
مکالمه رایگان داخل استان
(برای یک خط تلفن )
یکسال
30,000
صورتحساب پیمانکار مجری داخل ساختمان برای تجهیزات ACTIVE و PASSIVE توسط مشتری پرداخت می شود (با نظارت سیستمی مخابرات )
تلفن های در حال کار در محل بدون هزینه قابل برگردان می باشد

 
 
 
سرویس های جدید اینترنت VDSL (زمرد)
نام سرویس سرعت حجم مصرفی نوع پرداخت شبانه رایگان زمان خاتمه قرارداد قیمت
(تومان)
51200ZOMOROD1-200G UP TO 50M 200G پیش پرداخت ندارد شش ماه پس از آخرین خرید
 اعتبار یا اتمام اعتبار
300,000
51200ZOMOROD2-500G UP TO 50M 500G پیش پرداخت ندارد شش ماه پس از آخرین خرید اعتبار یا اتمام اعتبار 650,000
حداکثر اعتبار ترافیک اولیه شش ماهه است
در صورت تغییر تعرفه های سازمان تنظیم خرید اعتبار جدید با قیمت جدید خواهد بود
صورتحساب پیمانکار مجری داخل ساختمان برای تجهیزات ACTIVE و PASSIVE توسط مخابرات پرداخت می شود (با نظارت سیستمی مخابرات )
قیمت بسته های اضافی به شرح جدول زیر :
 
 
 
ترافیک ( GB ) تعرفه (تومان) مدت اعتبار از زمان
 فعال سازی
50GB 75,000 2ماه
100GB 125,000 4ماه
250GB 275,000 6ماه
500GB 460,000 12ماه
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
قرارداد ارائه خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL
(کمپین ماههای زرین 1395 و کمپین روستایی)
این قرارداد بین شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت 325081 با نمایندگی ....................................... به نشانی ...................................................................................... (که از این پس شرکت نامیده می شود) از یک طرف و آقا/خانم ................................. به شماره ملی ....................................... و تلفن ...................... به نشانی: ................................................................. به وکالت/ نمایندگی از شرکت/مؤسسه .......................................................... به شماره شناسنامه ملی/شماره ثبت ................................................. ( که از این پس مشترک نامیده می شود) از طرف دیگر، با رعایت موارد ذیل منعقد می شود.
فصل اول – شرایط عمومی قرارداد
شرایط عمومی قرارداد شامل موارد پایه مرتبط با تعاریف و تعهدات دو جانبه طرفین قرارداد به ازای استفاده از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL می باشد.
ماده 1 – تعاریف
- خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL: عبارت است از خدماتی که برای استفاده از اینترنت از طریق فناوری ADSLو خط تلفن عرضه می شود.
- شرکت : به معنای شرکت مخابرات ایران و کلیه شرکتهای تابعه می باشد.
- شبکه شرکت: کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت ما لکیت شرکت مخابرات ایران می باشد.
- واحد اجرایی: شخصیت حقیقی و یا حقوقی منتخب که به نمایندگی از شرکت عهده دار ارائه خدمات و حل و فصل موضوعات مربوطه در چهارچوب قرارداد می باشد.
- مشترک : به معنای شخص حقیقی و یا حقوقی است که طرف تعهد شرکت بوده و با رعایت ضوابط از خدمات موضوع این قرارداد استفاده می کند و کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از استفاده از خدمات موضوع قرارداد به عهده وی می باشد.
- شیوه فروش : شرکت می تواند خدمات را بر مبنای دو روش پیش پرداخت (pre-paid) و پرداخت دوره ای(post-paid) عرضه نماید.
- دوره اشتراک: مدت زمان سرویس انتخابی در شیوه فروش پیش پرداخت، که مشترک براساس تعرفه اعلامی از سوی شرکت هزینه آن را پرداخت می نماید.
- دوره صورتحسابگیری : مدت زمان دو دوره صورتحسابگیری تلفن ثابت در شیوه فروش پرداخت دوره ای می باشد.
- ترافیک ماهیانه : مثل تبادل بسته های داده های ارسالی و دریافتی از شبکه در طی یک ماه شمسی می باشد.
- ترافیک اضافی: میزان ترافیکی که مشترک می تواند علاوه بر ترافیک ماهیانه بصورت مجزا خریداری و مصرف نماید.
- زمان انتظار : زمان ثبت نام تا تحویل سرویس می باشد.
- زمان قطع : مدت زمان از درخواست مشترک تا قطع خدمات و جمع آوری رانژه می باشد.
- تجهیزات مشترک : تجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به مشترک(شامل مودم ADSL و جدا کننده خط کننده خط تلفن (splitter) و همچنین سیم کشی داخلی ساختمان محل ارائه خدمات می باشد)
- خدمات ثانویه : عبارت است از هر خدمت دیگری که بر بستر خدمات اینترنت/ اینترنت با استفاده از فناوری ADSL قابل عرضه می باشد.
اقامتگاه قانونی : به معنای مشخصات آخرین نشانی موجود در پرونده مشترک است.
سازمان : به معنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
کمیسیون : به معنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد.
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد، عبارت است اتصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL از طریق خط تلفن به شماره ................................ و مشخصات محصول ..................................... (مطابق شرح محصولات پیوست) با تعرفه های مصوب شرکت در چهارچوب مصوبات کمیسیون.
تبصره1: فرم تکمیل شده درخواست خدمات اینترنت با استفاده از فناوری ADSL (موجود در واحد و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت) و مدارک مندرج در فرم مذکور به عنوان اجزای لاینفک قرارداد حاضر محسوب می شود. بدیهی است در صورت نیاز به تغییر در سرویس و یا افزایش و کاهش پهنای باند، مشترک ملزم به تکمیل فرم ثبت نام جدید بوده و آخرین فرم تکمیلی به عنوان ضمیمه قرارداد منظور خواهد شد.
تبصره2: در صورت نیاز و درخواست هر یک از طرفین مبنی بر تغییر در موارد این قرارداد
، موارد با توافق طرفین بعنوان اجزاء لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.
ماده 3 – مدت قرارداد
مدت این قرارداد معادل ....... ماه و براساس شیوه فروش ............................. (پیش پرداخت/صورتحساب دوره ای) می باشد.
تبصره1: در صورت عدم تقاضای رسمی هر یک از طرفین مبنی بر قطع ارائه خدمات در انقضاء مدت مذکور، شیوه صورتحساب دوره ای (postpaid) قرارداد تا زمان دریافت انصراف از دریافت/ارائه خدمات هر یک از ظرفین، تمدید شده تلقی می شود.
تبصره2 : انصراف از دریافت خدمات قبل از پایان مدت قرارداد مشمول پرداخت خسارت مطابق ماده 7 بند 7-6 می باشد.
تبصره 3 : مشترک موافقت نمود در صورت عدم انصراف از اشتراک ADSL ، تمدید آن با پذیرش شرایط و تصمیمات آتی و جدید شرکت مخابرات که می تواند شامل تغییر احتمالی تعرفه یا هدایای متعلقه می باشد صورت پذیرد.
ماده 4 – مبلغ قرارداد :
4-1- هزینه اشتراک
هزینه اشتراک و استفاده ماهیانه از خدمات موضوع قرارداد براساس تعرفه های مصوب شرکت در چارچوب مصوبات کمیسیون معادل .......... ریال می باشد که با توجه به شیوه فروش .......................... (پیش پرداخت/پرداخت دوره ای)............................. (در زمان عقد قرارداد بصورت یکجا/ از طریق صورتحساب های دوره ای) دریافت می شود.
تبصره1: مطابق مصوبات جاری کشور، مالیات ارزش افزوده به کلیه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.
تبصره2: در صورت نیاز، مشترک می تواند نسبت به خرید ترفیک اضافی براساس تعرفه جاری اقدام نماید.
4-2- هزینه راه اندازی تجهیزات مشترک
درصورتیکه مشترک نیازمند حضور نماینده شرکت برای نصب سرویس در محل مورد نظر باشد، هزینه راه اندازی تجهیزات را علاوه بر هزینه اشتراک مطابق نرخ شرکت در چارچوب مصوبات کمیسیون به مبلغ ....................... ریال در زمان عقد قرارداد پرداخت نماید. بدیهی است در غیر اینصورت ارتباط مشترک، حداکثر 48 اعت پس از زمان تحویل مشخصات ارتباط (شامل نام کاربری و کلمه عبور) به ایشان، راه اندازی شده تلقی می شود
ماده 5- تعهدات مشترک
5-1- مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابلاغ شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت با سایر مبادی ذیربط اطلاع رسانی شده است را ضمن مطالعه رعایت نماید.
5-2- مشترک متهعد می شود از واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با این قرارداد و همچنین واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت، به غیر خودداری نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع ارائه خدمات می باشد.
5-3-مشترک متعهد می شود در صورت درخواست و دریافت آدرس IP اختصاصی براساس ضوابط مربوطه از واگذاری آن به غیر خودداری نماید.
5-4- تخصیص آدرس IP به مشترک هیچگونه تعهدی را درخصوص عدم امکان تغییر برای شرکت در بر نداشته و شرکت مجاز است در صورت لزوم نسبت به تغییر آن و اعلام آدرس جدید اقدام نماید.
5-5- مشترک متعهد می شود جهت جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز (مطابق قانون جرایم رایانه ای) در شبکه مربوط به خود، تمهیدات لازم را به کار بندد و شرکت هچگونه مسئولیت و تعهدی دراین زمینه تخواهد داشت. همچنین مسئولیت حفاظت از مشخصات شامل نام کاربری و کلمه عبور به عهده مشترک می باشد.
5-6- مشترک متعهد می شود از طریق خدمت موضوع قرارداد، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای دیگران و اختلال در سرویسهای عمومی و خصوصی و اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سایر مشترکین و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکتهای داخلی و خارجی و استفاده از خدمات سایر مشترکین خودداری نماید. در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون جرائم رایانه ای با مشترک برخورد خواهد شد.
5-7- مشترک متعهد می شود از هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد، خودداری نماید.
5-8- مشترک متعهد می شود از استفاده و ارائه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث خودداری نماید.
5-9- چنانچه مشترک هرگونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختلال درخدمات شود، راه اندازی مجد به عهده مشترک بوده و در غیر این صورت منوط به پرداخت هزینه های مربوط به راه اندازی تجهیزات خواهد بود.
5-10- در صورتیکه خدمات موضوع قرارداد به تبلع قطع تلفن بنا به دستور مراجع ذیصلاح و یا بدهی قطع شود، مشترک حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
5-11- مسئولیت استفاده اشخاص ثالث از خدمات موضوع قراردادبه عهده مشترک است.
5-12- پرداخت مالیات و عوارض مربوط به استفاده از موضوع قرارداد در چارچوب قوانین جاری، به عهده مشترک خواهد بود.
5-13- مشترک متهعد می شود در صورتی که به هر طریقی با استفاده از خدمات دریافتی به شرکت خسارت وارد نماید، نسبت به جبران آن اقدام نماید.
5-14- مشترک متعهد به ارائه مدارک مثبته برای مالکیت امتیاز یا منافع خط تلفن معرفی شده می باشد.
5-15- مشترک یا شیوه پرداخت صورتحساب دوره ای(post-paid) متعهد می شود هزینه خدمات که طی صورتحساب هر دوره به اقامتگاه قانونی مشترک ارسال و یا از طریق تماس تلفنی و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت اعلام می شود را در مهلت تعیین شده پرداخت نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع خدمات بوده و به منظور وصول مطالبات از طریق سایر خدمات مخابراتی مورد استفاده مشترک و یا راهکارهای قانونی و مراجع ذیصلاح اقدام قانونی بعمل خواهد آورد. زمان قطع خدمات اینترنت همزمان با قطع دو طرفه تلفن بوده و قبل از ان سرویس برقرار و قابل بهره برداری میباشد.و هزینه خدمات نیز بعهده مشترک میباشد.
تبصره 1- در صورتیکه مشترک از شیوه فروش پیش پرداخت (pre-paid) استفاده می کند، که پس از اتمام مصرف ترافیک دوره اشتراک و یا اتمام دوره اشتراک (هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد) و عدم تمدید از سوی مشترک، شرکت نسبت به قطع خدمات اقدام می نماید.
تبصره 2- چنانچه مشترک ظرف مدت 15 روز پس از قطع خدمات، اقدام به پرداخت صورتحساب دوره و یا تمدید دوره اشتراک ننماید شرکت نسبت به جمع آوری اقدام می نماید و اتصال مجدد منوط به وجود امکانات و پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
تبصره 3- امکان انتقال مانده ترافیک مصرف نشده ماهیانه به ماه بعدی وجود ندارد. همچنین مسئولیت عدم استفاده از ارتباط به عهده مشترک بوده و عدم استفاده از آن موجب کاهش هزینه های ماهیانه نمی شود.
5-16- مشترک موظف است درخواست قطع خدمات و یا هرگونه تغییر درخدمات را رسماً به شرکت اعلام نماید. تغییر در صورت وجود امکانات و منطبق با شرایط فروش شرکت (بسته به نوع خدمات و شیوه فروش انتخابی) و پس از پرداخت هزینه های مربوطه و بدهی های معوقه توسط شرکت امکان پذیر است. بدیهی است در صورتیکه اجرای تغییرات جدید میسر نباشد، مسئولیت حقوقی و مالی خدمات قبلی تا زمان ارائه درخواست انصراف، به عهده مشترک می باشد.
ماده 6- تعهدات شرکت
6-1- شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) به مشترک می باشد.
6-2- تمام بندهای توافقنامه سطح خدمات (SLA) از زمان امضای قرارداد قابل اجرای می باشد.
6-3- شرکت خدمات پشتیبانی تلفنی مرتبط با موضوع قرارداد را به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته از طریق شماره 2020 تعهد می نماید.
6-4- شرکت متعهد می باشد نسبت به فعال سازی وتحویل خدمات حداکثر 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد بصورت تلفنی اقدام نمایدودر صورتی که مشترک نسبت به پرداخت هزینه راه اندازی تجهیزات مشترک اقدام نموده حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ این قرارداد در محل مشترک بصورت حضوری خدمات را تحویل دهد.
تبصره 1- در صورتیکه مشترک بنا به مدارک مثبته، در زمان مقرر در محل حاضر نباشد و یا آمادگی تحویل خدمات را نداشته باشد، ارتباط، دایر شده تلقی و مراجعه مجدد منوط به تکرار پرداخت هزینه و راه اندازی تجهیزات مشترک می باشد.
تبصره 2- در صورتیکه شرکت در زمان مقرر تحویل خدمات را انجام ندهد مشترک می بایست نسبت به اعلام موضوع از طریق مرکز تماس و یا ازطریق مرکز تلفن مربوطه اقدام نمایدو شرکت موظف است نسبت تحویل دایری ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید. درصورت عدم پیگیری از طرف مشترک خدمات دایر شده تلقی و هزینه آن برای مشترکینpostpaid در صورت حساب آبونمان منظور خاهد گردید. برای مشترکین prepaid نیزمدت زمان اعتبار از زمان دایری محسوب میگردد.
6-5- شرکت متعهد است چنانچه مشترک نسبت به خرید ترافیک اضافی اقدام و همه آنرا در طی یک ماه مصرف ننماید، امکان استفاده از مانده را در ماههای بعد فراهم آورد.
6-6- چنانچه مشترک در طول مدت قرارداد از تجهیزاتی که خارج از فهرست استانداردهای مخابراتی اعلام شده از سوی شرکت است (که از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت اعلام می شود) استفاده نماید شرکت مسئولیتی در قبال افت کیفیت ارتباط ندارد.
ماده 7 – فسخ قرارداد
7-1- مشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات، می باید با ارائه درخواست رسمی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است تا زمان جمع آوری ارتباط (حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست در دبیرخانه واحد اجرایی) مسئولیت حقوقی و مالی خدمات موضوع قرارداد به عهده مشترک می باشد.
تبصره 1- در صورت فسخ قرارداد با شیوه پیش پرداخت از سوی هر یک از طرفین، شرکت موظف است نسبت به محاسبه و بازپرداخت مازاد مبالغ دریافتی به نسبت دوره و حجم استفاده اقدام نماید. بدیهی است در صورتیکه حجم ترافیک موضوع قرارداد تا قبل از فسخ قرارداد مصرف شده باشد. موضوع استرداد مانده مطالبات، منتفی
می باشد.
تبصره2- در صورت فسخ قرارداد با شیوه صورتحساب دوره ای از هر یک از طرفین، مشترک موظف به پرداخت آخرین صورتحساب محاسبه شده تا زمان قطع خدمات می باشد .
7-2- در صورت عدم توانایی فنی شرکت به ادامه ارائه خدمات ، شرکت می بایست موضوع را بطور مقتضی (الکترونیکی یا غیره ) به مشترک اعلام و درخواست فسخ قرارداد نماید . بدیهی است شرکت باید حداکثر یک ماه قبل نسبت به اطلاع رسانی موضوع اقدام نماید.
7-3 در صورت ارائه هرگونه درخواست از سوی مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن دایر شده است. (اعم از تغییر مالکیت، تغییر شماره، تغییر مکان و ... ) و عدم امکان برقراری ارتباط در شرایط جدید، مشترک می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط (حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست مشترک دردبیرخانه واجد اجرایی)به عهده مشترک می باشد.
7-4- تغییر در سرویس در مدت قرارداد فقط در کمپین مربوط به بسته انتخابی میسر است و درغیر این صورت بایستی خسارت انصراف از این کمپین پرداخت و سپس مجاز به تغییر سرعت به بسته دیگر از کمپین دیگر میباشد..
7-5- فسخ قرارداد با ارائه درخواست رسمی هر یک از طرفین، یک ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد ممکن خواهد بود. در غیر اینصورت استفاده از سرویس تا اعلام انصراف هریک از طرفین قابل تمدید می باشد. بدیهی است انصراف پس از اتمام مدت قرارداد مشمول پرداخت خسارت نمی باشد.
7-6-در صورت انصراف قطعی مشتری از دریافت خدمات ، قبل از اتمام مدت قرارداد هزینه کار انجام گرفته (سیم رانژه مصرفی دایری و تخلیه سرویس )مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت مخابرات استان از مشتری دریافت خواهد شد.
ماده 8- نحوه حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی دو جانبه، هر یک از طرفین می تواند موضوع را به سازمان منعکس نماید. بدیهی است رسیدگی موضوع در هر یک از این شرایط نافی طرح موضوع از سوی هر یک از طرفین در مراجع ذیصلاح قانونی نمی باشد.
فصل دوم – شرایط ویژه قرارداد
شرایط ویژه قرارداد وابسته به روشهای خاص فروش در قالب جشنواره ها و کمپین هایی می باشد که از سوی شرکت به مناسبتهای مختلف اجرا می شود. شرایط ویژه این قرارداد به شرح ذیل می باشد. بدیهی در صورت هم پوشانی هر یک از شرایط ویژه با شرایط عمومی ،شرایط ویژه ، حاکم بر قرارداد می باشد.
ماده9-شرایط فروش کمپین
9-1-مدت این قرارداد یکساله بوده و فسخ قرارداد قبل از اتمام این مدت متضمن پرداخت خسارت های مربوطه می باشد.
9-2-به مشترکین جدید و مشترکینی که قبل از تاریخ 20/05/95 سرویس خود را تخلیه نموده اند مودم بی سیم رایگان تعلق می گیرد.
9-4-برای تمام سرویسها تا پایان مدت قرارداد یکساله ، ترافیک شبانه تا 8 گیگابایت بصورت رایگان و بالاتر از آن به قیمت هر گیگابایت 1600 تومان (از ساعت 1 شب تا 7 بامداد ) ارائه می شود.(به جزء بسته های 5mb و بالاتر)تغییرات بعدی در این خصوص بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات می باشد.
9-7-تغییردر سرویس در مدت قراردادتنها بصورت ارتقاء سرعت و یا ارتقاءهمزمان سرعت و ترافیک ماهیانه با لحاظ شرایط مربوط به آن و در قالب جدول شرح محصولات این کمپین میسر می باشد.
9-8-در صورت انصراف مشترک با مدل پرداخت صورتحساب دوره ای از دریافت خد مات ، قبل از اتمام مدت قرارداد ، در صورتی که از مزایای مودم رایگان بهره مند شده است ، هزینه مودم ( به مبلغ 60 هزار تومان ) به نسبت ماههای باقیمانده از قرارداد به حساب بدهکار مشترک منظور می گردد . بعنوان مثال چنانچه مشترک بعد از 9 ماه استفاده از سرویس درخواست انصراف دهد و صورتحساب 9 ماهه خود را پرداخت کرده باشد ، یک چهارم کل هزینه مودم به حساب بدهکار مشترک منظور میگردد.و همچنین به ازای گیگ های مصرفی هدیه تا زمان انصراف از سرویس به ازای هر گیگ 2600 تومان به حساب مشترک منظور می گردد.
9-9-پذیرش درخواست انصراف از دریافت خدمات مشترکین ، پرداخت دوره ای در طول مدت قرارداد، منوط به ارائه هم زمان درخواست انصراف و رسید پرداخت مبلغ جریمه مطابق روش مندرج در بندهای 9-3 می باشد.
بدیهی است مسئولیت پرداخت کلیه هزینه ها تا زمان قطع خدمات به عهده مشترک می باشد.
این قرارداد در دو نسخه شامل 9 ماده و 14تبصره با توافق طرفین به امضاء رسیده و قابل اجرای می باشد./و
نام و نام خانوادگی مشترک : .............................................................
  نام و نام نماینده واحد اجرایی: ...........................................................
   
مهر و امضاء : ....................................................................................... مهر و امضاء واحد اجرایی : .................................................................


8452197 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net