ماده1-تعاریف

خدمت دهنده:شرکت مخابرات استان.........که ارایه دهنده خدمات ارتباطات داده ها در سطح استان می باشد

خدمت گیرنده:دریافت کننده خدمات اینترنت با استفاده از فناوریADSL

موافقت نامه سطح خدمات:یک قرارداد دوجانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که بر اساس توافق و به منظور تضمین کبفیت خدمات توافق شده ،معتقد می شود.از این پس این قراردادALAنامیده
می شود.

شبکه :کلیه تجهیزات که تحت مالکیت خدمت دهنده می باشد.

دوره زمانی :یک ماه شمسی با قرض هرماه 30روز

قطعی خدمت:قطع خدمات توافق شده ازسمت شبکه خدمت دهنده

رسید خرابی:اعلام وصول گزارش خرابی که از طرف خدمت گیرنده اعلام می شود.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات:مجموع زمان های کاهش سطح کیفیت خدمات

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز:حداکثر زمان کاهش سطح کیفیت خدمات در طول دوره زمانی

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز:حاصل تفریق کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز از کاهش سطح کیفیت خدمات در صورتیکه حاصل کمتر از صفر باشد زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز برابر صفر منظور مشود

زمان قطعی برنامه ریزی شده(Down time):به کلیه عملیات جهت بهبود ارتقا توسعه و تغییر در شبکه که منجر به قطعی یا اختلال در کیفیت سرویس های شبکه می گردد اما با برنامه ریزی قبلی بوده و به اطلاع خدمت گیرنده رسانده می شود اطلاق می شود.

ماده2-زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از قطعی خدمت

یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از قطعی خدمات که برابر با مجموع زمان های قطعی خدمت خط خدمت دهنده در دوره ی زمانی می باشد.

ماده3-ضریب دسترسی

این ضریب مشخص کننده امکان دسترسی خدمات گیرنده به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه خدمت دهنده با توجه به پارامترهای تضمین شده می باشد و در این قرار داد به میزان 95%تعیین می گردد لذا زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز در طول یک دوره زمانی ،معادل 36ساعت است.

ماده4-جرایم و نحوه محاسبه ان

به ازای هر میزان کاهش سطح کیفیت خدمات مازاد بر زمان مجاز(36ساعت در ماه)به طول مدت قرارداد مشترک اضافه می شود.بدیعی است کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی و اجتماعی(مانند سیل،زلزله)و نیز قطعی های خارج از کنترل شرکت(مانندسرقت کابل،قطی ناشی از حقاری ،قطعی اینترنت بین الملل و......)مشمول جریمه نمی باشد

ماده5-الزامات

5-1-خدمت دهنده متعهد است زمان های قطعی برنامه ریزی شده را حد اقل 48ساعت قبل ،از طریق پایگاه اطلاع رسانی و یا تلفن گویای شرکت اعلام نمایید.

5-2-خدمت دهنده،خدمات پشتیبانی مرتبط با موضوع قراردادبه صورت 24ساعت درهفت روز هفته تعهد می نماید

5-3-در صورت بروز خرابی خدمت گیرنده می بایست بلافاصله موضوع را از طریق شماره تلفن .........../پست الکترونیکی/نمابر..........و یا مرکز تماس به شماره........اعلام و کد پیگیری دریافت نمایدخدمت دهنده موظف است پس از اعلام خرابی توسط خدمت گیرنده نسبت به برسی و حل مشکل شبکه اقدام و پس از رفع مشکل ضمن بستن رسید خرابی موضوع را از طریق شماره تلفن .......و پست الکترونیکی/نمابر........به خدمت گیرنده اطلاع دهید بدیهی است مدت خرابی از زمان اعلام خرابی توسط مشترک و دریافت کد پیگیری محاسبه شود.

5-4-خدمت دهنده مجاز است در هرماه یکبارنسبت به اجرای Down time پیش بینی نشده(با اطلاع رسانی سه ساعت قبل)اقدام نمایید

5-5-محاسبه جریمه در دوره زمانی صورت می پزیرد.

5-6-در صورت عدم امکان تداوم این توافق نامه طرفین می بایست موضوع را کتبا به یکدیگر اطلاع دهند.

5-7-در شرایط اختلاف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع داوری حل اختلاف می باشد.


10147397 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net