جشنواره اینترنت ADSL "صد دانه یاقوت" PREPAID (پیش پرداخت)
از تاریخ 1395/11/13 الی 1395/12/30

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
شش ماهه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(2 الی 6 صبح )
تا 8 گیگابایت

مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی
شش ماهه

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
شش ماهه
(ریال)

مخصوص مشترکین

1

کمپین صد دانه یاقوت پیش پرداخت 512Kbps up to16M 

UP TO 16M

20G

دارد

1800دقیقه

شش ماهه

300000

جدید و مشترکینی که
قرارداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

2

کمپین صد دانه یاقوت پیش پرداخت 1M up to16M 

UP TO 16M

30G

دارد

2400دقیقه

شش ماهه

400000

جدید و مشترکینی که
قرارداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

3

کمپین صد دانه یاقوت پیش پرداخت 2M up to16M 

UP TO 16M

40G

دارد

3000دقیقه

شش ماهه

500000

جدید و مشترکینی که
قرارداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 2 الی 6 صبح تا 8 گیگابایت می باشد.

 

 

 

 

 

قرارداد بصورت شش ماهه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافی شبانه با ازای هر گیگابایت 1600 تومان محاسبه میگردد.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

جشنواره اینترنت ADSL "صد دانه یاقوت" POSTPAID (پس پرداخت محدود)
از تاریخ 1395/11/13 الی 1395/12/30

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(مگابایت)

شبانه رایگان
(2 الی 6صبح )
تا 8 گیگابایت

مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی
ماهیانه

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(تومان)

مخصوص مشترکین

4

کمپین صد دانه یاقوت جدید پس پرداخت محدود 2M up to16M 

UP TO 16M

(6830MB)
(6/7GB)

دارد

500دقیقه

شش ماهه

8333

جدیــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافه

 

 

 

 

 

 

ردیف

حجم ترافیک مازاد

هزینه هر گیگابایت
(تومان)

 

 

 

 

 

 

1

از صفر تا 3 گیگابایت

3,000

 

 

 

 

 

 

2

از 3 تا 10 گیگابایت

2,200

 

 

 

 

 

 

3

از 10 تا 30 گیگابایت

1,800

 

 

 

 

 

 

4

از 30 گیگابایت بیشتر

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 2 الی6 صبح تا 8 گیگابایت می باشد.

 

 

 

 

 

قرارداد بصورت شش ماهه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه حجم اضافی شبانه با ازای هر گیگابایت 1600 تومان محاسبه میگردد.

 

 

 

 

 

 

همچنین سرویس های فوق می توانند از همه ترافیک های موجود جهت مشترکین پیش پرداخت استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


7826032 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net