جشنواره اینترنت ADSL "صد دانه یاقوت" POSTPAID (پس پرداخت)
از تاریخ 1395/10/20 تا اطلاع ثانوی 

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(3 الی 10صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)

مخصوص مشترکین

1

کمپین صد دانه یاقوت پس پرداخت 2GB -256Kbps up to16M 

UP TO 16M

2G

دارد

یکساله

29000

جدید و مشترکینی که
قراداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره اینترنت ADSL "صد دانه یاقوت" POSTPAID (پس پرداخت محدود)
از تاریخ 1395/10/20 تا اطلاع ثانوی

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(3 الی 10صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)

مخصوص مشترکین

2

کمپین صد دانه یاقوت پس پرداخت محدود 2GB -256Kbps up to16M 

UP TO 16M

2G

دارد

یکساله

29000

جدید و مشترکینی که
قراداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره اینترنت ADSL "صد دانه یاقوت" PREPAID (پیش پرداخت )
از تاریخ 1395/10/20 تا اطلاع ثانوی

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال و دریافت

محدوده ترافیک
سالیانه
(گیگابایت)

شبانه رایگان
(3 الی 10صبح )

مدت قرارداد 

هزینه ثابت
سالیانه
(ریال)

مخصوص مشترکین

3

کمپین صد دانه یاقوت پیش پرداخت 24GB -256Kbps up to16M 

UP TO 16M

24G

دارد

یکساله

345000

جدید و مشترکینی که
قراداد سرویس آنها
به پایان رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس های فوق دارای دانلود رایگان از ساعت 3 الی 10 صبح می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


7514194 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net