------------------------------------
قبض تلفن ثابت پیامکی اعلام می شود
مشترک گرامی  برای پرداخت  قبض تلفن ثابت و سایر قبضهای آب و برق و گازعلاوه بر روش اینترنتی فوق   می توانید  از سامانه  تلفنی رایگان  2000 نیز استفاده کنید
------------------------------------
 قبض تلفن ثابت پیامکی اعلام می شود

مشترکان تلفن ثابت می توانند فقط یکبار، شماره تلفن منزل  یا محل کار خود را به 30001818 ارسال و پیامک قبض آن را هرماه بصورت رایگان دریافت نمایید 


9002926 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net