سرویسهای VDSL
سرعت
آستانه FUP
قیمت(تومان) ماهیانه
8 M
360
50,000
16 M
700
80,000

 


9505530 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net