سرویسهای VDSL

سرعت

آستانه FUP

قیمت(تومان) ماهیانه

8 M

360

50,000

16 M

700

80,000


9232023 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net