1811
سیستم تلفن گویا

سرویس های قابل ارائه در این  سیستم عبارتند از
:
 
  • درخواست قطع و وصل تلفن
  • ایجاد و حذف سرویس ویژه
  • ثبت و حذف از 118
  • انسداد و رفع انسداد صفر دوم
  • لیست ریز مکالمات (اختیاری)
  • ارسال آخرین صورتحساب (اختیاری)
  • درخواست کنترل گذاری
  • اعلام بدهی

جهت فعال کردن این سیستم، با دردست داشتن کارت شناسای به امور مشترکین های مراکزمخابراتی  مراجعه  فرمایید


10147746 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net