سرویسهای VDSL
سرعت آستانه FUP قیمت(تومان) 

8 M

360

50,000

16 M

700

80,000

 


9002934 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net