سرویس های جدید اینترنت ADSL "استاندارد" POSTPAID (پس پرداخت)
ردیف نام سرویس سرعت ارسال و دریافت محدوده ترافیک
ماهیانه
(گیگابایت)
شبانه رایگان
(1 الی 7 صبح )
مدت قرارداد  هزینه ثابت
ماهیانه
(ریال)
1 128CJ12-6G 128K 6G دارد یکساله 125,000
2 256CJ12-8G 256K 8G دارد یکساله 200,000
3 512CJ12-8G 512K 8G دارد یکساله 220,000
4 1024CJ12-4G 1M 4G دارد یکساله 140,000
5 1024CJ12-12G 1M 12G دارد یکساله 290,000
6 2048CJ12-6G 2M 6G دارد یکساله 190,000
7 2048CJ12-12G 2M 12G دارد یکساله 300,000
8 2048CJ12-18G 2M 18G دارد یکساله 390,000
9 4096CJ12-6G 4M 6G دارد یکساله 200,000
10 4096CJ12-12G 4M 12G دارد یکساله 380,000
11 4096CJ12-18G 4M 18G دارد یکساله 470,000
12 4096CJ12-24G 4M 24G دارد یکساله 560,000
13 8192CJ12-12G 8M 12G دارد یکساله 440,000
14 8192CJ12-18G 8M 18G دارد یکساله 530,000
15 8192CJ12-24G 8M 24G دارد یکساله 620,000
تعرفه حجم اضافه
ردیف حجم ترافیک مازاد هزینه هر گیگابایت
(ریال)
1 از صفر تا 3 گیگابایت 30,000
2 از 3 تا 10 گیگابایت 22,000
3 از 10 تا 30 گیگابایت 18,000
4 از 30 گیگابایت بیشتر 15,000
سرویس های فوق دارای دانلود شبانه رایگان از ساعت 1 الی 7 صبح می باشد.
قرارداد بصورت یکساله می باشد.

ب
راساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره کاهش نرخ دیتای ثابت و سیار، در بخش خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL با مصرف بیش از 2 گیگابایت به صورت ماهانه، حداقل 16 درصد کاهش تعرفه شامل حال مشترکان خواهد شد که این کاهش براساس اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- می‌تواند در بعضی موارد به 30 درصد هم برسد.

جدول نرخ‌های مصوب جدید در حوزه اینترنت ثابت به شرح زیر است:

 


8004849 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net