ردیف

نام

نام خانوادگی

اداره محل خدمت

پست سازمانی

1

قاسم

نظری پویا

حوزه مدیریت

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

2

اله یار

جعفری

حوزه مدیریت

عضو هیات مدیره

3

جواد

مهری

حوزه مدیریت

عضو هیات مدیره

4

ناصر

محمد طاهری

حوزه مدیریت

معاونت نگهداری وبهره برداری وقائم مقام مدیرعامل

5

سیدعلی

معینی شکوه

حوزه توسعه

معاونت  توسعه ومهندسی

6

عباس

مسعودی

حوزه مدیریت

مدیردفتر مدیرعامل 

7

غلامحسین

بیگی

حوزه مالی

مدیر مالی و اقتصادی

8

فریدون حسن پور حوزه مدیریت

روابط عمومی


10132509 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net